Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1323 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-02
Data wejscia w życie:2007-10-27
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1323 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13130 —                Poz. 1323


1323

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”, z uwzględnieniem, że stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i prokuratora Biura Lustracyjnego stanowi 1,5 stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej: Wielokrotność kwoty bazowej 6,9

Lp.

Stanowisko prokurator Prokuratury Krajowej, prokurator Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddziałowego biura lustracyjnego prokurator prokuratury okręgowej prokurator prokuratury rejonowej asesor prokuratury aplikant: — w pierwszym roku pracy — w drugim i w następnym roku pracy

1

2 3 4 5 6

4,6 3,9 3,3 2,5 0,9 1,0”

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. ———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1357, z 2004 r. Nr 170, poz. 1788, z 2005 r. Nr 205, poz. 1695 oraz z 2006 r. Nr 139, poz. 987.

§ 2.

1. Przepisy rozporządzenia określające stawki podstawowe i stawki dodatku funkcyjnego mają zastosowanie do wynagrodzeń prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych od dnia 15 marca 2007 r.

2. Przepisy rozporządzenia określające stawkę dodatku funkcyjnego zastępcy naczelnika wydziału w biurze Prokuratury Krajowej mają zastosowanie od dnia 12 lipca 2007 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1323 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.