Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1324 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-02
Data wejscia w życie:2007-10-27
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1324 z 2007


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13132 —                Poz. 1324


1324

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. „wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska Główny Inspektorat Ochrony Ârodowiska Ministerstwo Ârodowiska Nr 170, poz. 1219 i Nr 245, poz. 1779 oraz z 2007 r. Nr 98, poz. 648) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w rubrykach 3—6 wyrazy:

wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze raz w roku Główny środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a do 30 czerwca 2008 r. Inspektorat ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — za rok 2007 Ochrony Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Ârodowiska poz. 627, z późn. zm.); obowiązkowe raporty wojewódzkie dotyczące informacji raz w roku o korzystaniu ze środowiska w zakresie poboru do 31 lipca 2008 r. wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub za rok 2007 do ziemi; obowiązkowe Ministerstwo Ârodowiska

centralna baza informacji o korzystaniu ze śro- raz w roku GUS” dowiska w zakresie poboru wody oraz wprowa- do 31 sierpnia 2008 r. dzania ścieków do wód lub do ziemi; obowiąz- za rok 2007 kowe

zastępuje się wyrazami: „wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze raz w roku Główny środowiska w zakresie wskazanym w art. 286a do 30 czerwca 2008 r. Inspektorat ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — za rok 2007 Ochrony Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Ârodowiska, Nr 129, poz. 902, z późn. zm.); obowiązkowe urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane raporty wojewódzkie dotyczące informacji raz w roku o korzystaniu ze środowiska w zakresie ilości do 31 lipca 2008 r. i jakości pobranej wody powierzchniowej za rok 2007 i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; obowiązkowe Ministerstwo Ârodowiska

Główny Inspektorat Ochrony Ârodowiska

Ministerstwo Ârodowiska

centralna baza informacji o korzystaniu ze śro- raz w roku GUS” dowiska w zakresie ilości i jakości pobranej wo- do 31 sierpnia 2008 r. dy powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, za rok 2007 stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; obowiązkowe

———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1324 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.