Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1326 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-10
Data wejscia w życie:2007-10-27
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1326 z 2007


Strona 1 z 2
1326

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. ———————

1)

Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13162 —                Poz. 1326


§

1. Szczegółowy wykaz stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stanowisk

prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych ze stanowiskami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 39, poz. 366). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. (poz. 1326)

WYKAZ STANOWISK I FUNKCJI PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY RÓWNORZ¢DNYCH POD WZGL¢DEM WYNAGRODZENIA I UPOSA˚ENIA ZE STANOWISKAMI I FUNKCJAMI PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

Lp. 1 1

Stanowisko (funkcja) w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury 2 Naczelny Prokurator Wojskowy

Stanowisko (funkcja) w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 3 Prokurator Krajowy prokurator Prokuratury Krajowej pełniący funkcję:

2 3

zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego

— dyrektora biura Prokuratury Krajowej

szef oddziału — prokurator Naczelnej Prokuratu- — zastępcy dyrektora biura Prokuratury Krajowej ry Wojskowej, główny specjalista — prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, główny specjalista ds. legislacji — prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej

4

zastępca szefa oddziału — prokurator Naczelnej — naczelnika wydziału biura Prokuratury KrajoProkuratury Wojskowej wej kierownik samodzielnego działu — prokurator — zastępcy naczelnika wydziału biura ProkuratuNaczelnej Prokuratury Wojskowej ry Krajowej prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej wojskowy prokurator okręgowy zastępca wojskowego prokuratora okręgowego prokurator Prokuratury Krajowej prokurator okręgowy zastępca prokuratora okręgowego

5

6 7 8

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1326 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.