Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1327 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-02
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1327 z 2007


Strona 1 z 16
1327

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Na podstawie art. 193a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Rozdział 1 Wymagania formalne dotyczące odwołania §

1. 1. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu odwołującego się;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13164 —                Poz. 1327


2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiającego;

3) określenie przedmiotu zamówienia;

4) wskazanie numeru Biuletynu Zamówień Publicznych albo Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu;

5) wskazanie strony internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;

6) datę wniesienia protestu;

przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu.

2. Oryginał dokumentacji postępowania wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dostarcza do siedziby Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”, nie później niż przed otwarciem posiedzenia. Rozdział 2 Postępowanie z odwołaniem

7) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

8) wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania;

9) uzasadnienie faktyczne i prawne;

10) podpis odwołującego się lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika.

2. Do odwołania dołącza się:

1) kopię protestu;

2) kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozstrzygnięty;

3) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

4) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

5) dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu. § 2.

1. W przypadku niedołączenia do odwołania dowodu uiszczenia wpisu od odwołania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wzywa odwołującego się do złożenia dowodu w terminie trzech dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Za doręczenie wezwania, o którym mowa w ust. 1, uważa się również wezwanie przesłane faksem na numer wskazany w odwołaniu, jeżeli odwołujący się potwierdzi fakt jego otrzymania. Prezes Urzędu niezwłocznie potwierdza pisemnie treść wezwania.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony dowód uiszczenia wpisu, Prezes Urzędu zwraca odwołanie na adres odwołującego się wskazany w odwołaniu, pozostawiając jego kopię w aktach sprawy odwoławczej, powiadamiając o tej czynności zamawiającego. § 3.

1. Po ustaleniu, że od odwołania uiszczono wpis, Prezes Urzędu zawiadamia zamawiającego o wniesieniu odwołania, wzywając go jednocześnie do niezwłocznego złożenia do Prezesa Urzędu kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem § 4.

1. Odwołanie wpisuje się niezwłocznie po jego wniesieniu do komputerowej bazy danych Urzędu oraz do repertorium spraw odwoławczych, nadając mu numer porządkowy (sygnaturę akt).

2. Prezes Urzędu przekazuje odwołanie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, zwanemu dalej „Prezesem Izby”, niezwłocznie po ustaleniu, że od odwołania uiszczono wpis.

3. Prezes Urzędu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Izby złożoną przez zamawiającego kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz inne dokumenty związane z postępowaniem odwoławczym.

4. W przypadku zarządzenia łącznego rozpoznania odwołań wyznaczenie do rozpoznania odwołań składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej „składem orzekającym”, odbywa się pod numerem repertorium pierwszego zarejestrowanego odwołania.

5. Jeżeli zostanie wniesione kolejne odwołanie podlegające łącznemu rozpoznaniu z odwołaniem, do którego rozpoznania wyznaczono już skład orzekający, Prezes Izby, zarządzając o łącznym rozpoznaniu odwołań, kieruje je do rozpoznania przez skład orzekający wyznaczony zgodnie z ust.

4. §

5. Odwołanie oraz kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnia się w siedzibie Urzędu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, na ich wniosek. Jeżeli strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego ustanowił pełnomocnika, odwołanie wraz z kopią dokumentacji udostępnia się pełnomocnikowi. § 6.

1. Odwołanie może być cofnięte przez odwołującego się do czasu zamknięcia rozprawy.

2. Po otwarciu posiedzenia lub rozprawy oświadczenie o cofnięciu odwołania odwołujący się składa pisemnie lub ustnie do protokołu.

3. Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego, może cofnąć przystąpienie do czasu zamknięcia rozprawy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1327 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.