Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1334 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-09-27
Data wejscia w życie:2007-10-20
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1334 z 2007


1334

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Za naruszenie polegające na:

1) niezłożeniu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji, o której

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13190 —                Poz. 1334


mowa w art. 25 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, lub niepoinformowaniu o zmianie tej deklaracji,

2) nieprzekazaniu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego umowy, o której mowa w art. 26 rozporządzenia nr 1973/2004, lub niepoinformowaniu o zmianie lub rozwiązaniu tej umowy — wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru: K = (P x 60 euro x W) x 15 % gdzie: K — oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, P — oznacza powierzchnię określoną w umowie dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne lub w deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie, W — oznacza kurs euro, o którym mowa w §

5. §

2. Za naruszenie:

1) obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004,

2) polegające na niezłożeniu informacji, o której mowa w art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004 — wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru: K = [(A : B) x 60 euro x W] x 15 % gdzie: K — oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, B — oznacza plon reprezentatywny określony w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych, W — oznacza kurs euro, o którym mowa w § 5, A — oznacza ilość: — nieprzyjętych zgodnie z zawartą umową roślin energetycznych od wnioskodawcy, jeżeli został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 36 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, — otrzymanych od wnioskodawcy roślin energetycznych, o której zatwierdzony podmiot skupujący lub zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza nie poinformowała zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004.

§

3. Za naruszenia, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, zwanej dalej „ustawą”, wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru: K = (A : B) x 60 euro x W gdzie: K — oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, B — oznacza plon reprezentatywny określony w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych, W — oznacza kurs euro, o którym mowa w § 5, A — oznacza ilość: — roślin energetycznych niewykorzystanych lub nieprzetworzonych na cele energetyczne bezpośrednio w gospodarstwie — w przypadku naruszeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, — roślin energetycznych wykorzystanych lub przetworzonych na cele energetyczne w sposób niezgodny z przepisami — w przypadku naruszeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. c ustawy. §

4. Za naruszenia, o których mowa w art. 45 ust. 1:

1) pkt 1: a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 1, b) lit. d—h,

2) pkt 2: a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 2, b) lit. c, c) lit. e w zakresie nieobjętym § 2 pkt 2, d) lit. f i g,

3) pkt 3: a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 2, b) lit. b w zakresie nieobjętym § 2 pkt 1, c) lit. d, d) lit. f w zakresie nieobjętym § 2 pkt 2, e) lit. g i h,

4) pkt 4 — ustawy, wysokość kary pieniężnej wynosi 1000 złotych. §

5. Do ustalenia wysokości kar pieniężnych, o których mowa w § 1—3, stosuje się kurs wymiany euro na złote ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym stwierdzono naruszenie skutkujące wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1334 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.