Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1337 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-09-21
Data wejscia w życie:2007-11-01
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1337 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 187                — 13193 —                Poz. 1337


1337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości upoKierownik rewiru aspirant „ 92a dzielnicowych sztabowy

2) lp. 96 otrzymuje brzmienie: „ 96 Detektyw aspirant sztabowy 7 KGP KWP KP(M) i RP KP „ 8 sażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli:

1) po lp. 92 dodaje się lp. 92a w brzmieniu: KP(M) i RP KP „

3) po lp. 96 dodaje się lp. 96a i 96b w brzmieniu: WSPol „ 96a Asystent 96b Dyżurny

4) uchyla się lp. 98;

5) lp. 99 otrzymuje brzmienie: „ 99 Instruktor aspirant sztabowy 6 KGP KWP KP(M) i RP KP WSPol SP OSzP OPP AT ” aspirant sztabowy aspirant sztabowy 7 7 KGP KWP KP(M) i RP KP KP WSPol SP OSzP OPP AT ”

6) lp. 100 otrzymuje brzmienie: „ 100 Dzielnicowy

7) uchyla się lp.

104. §

2. Mnożnik kwoty bazowej, służący do ustalenia dotychczasowej miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjantów mianowanych na stanowiskach, o których mowa w § 1:

1) pkt 1 — zwiększa się o 0,1 kwoty bazowej;

2) pkt 2, 3 i 6 — zwiększa się o 0,05 kwoty bazowej. ———————

1)

aspirant sztabowy

6

KP(M) i RP

KP

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 53, poz. 357.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1337 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.