Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1340 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-01
Data wejscia w życie:2007-10-27
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1340 z 2007


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13196 —                Poz. 1340


1340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji2) Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji w celu ich wykorzystywania do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska. ———————

1)

2. Szczegółowy zakres danych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji w celu ich wykorzystywania do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

2. Szczegółowy zakres danych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji w celu ich wykorzystywania do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

2. Szczegółowy zakres danych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

2)

3)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246). Rozporządzenie implementuje przepisy dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1340 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.