Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1342 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-09-25
Data wejscia w życie:2007-12-13
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1342 z 2007


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13208 —                Poz. 1342


1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje: §

1. Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zwanych dalej „odbiornikami”, dokonuje się w placówkach operatora publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)), z wyłączeniem agentów pocztowych. § 2.

1. Odbiorniki podlegają zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

2. Operator publiczny dokonuje rejestracji odbiorników na wniosek osoby posiadającej odbiorniki, zwanej dalej „użytkownikiem”. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Operator publiczny przyjmuje wniosek i potwierdza jego przyjęcie datownikiem opatrzonym podpisem. Oryginał potwierdzonego wniosku operator publiczny wydaje użytkownikowi, zostawiając sobie kopię.

4. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku operator publiczny zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Dowodem zarejestrowania odbiorników, z zastrzeżeniem § 5, jest:

1) wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub ———————

1)

2) zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust.

4. §

4. O zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, a także o zgubieniu lub zniszczeniu obydwu dowodów zarejestrowania odbiorników, o których mowa w § 3, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik niezwłocznie powiadamia operatora publicznego poprzez złożenie w placówce operatora publicznego „Formularza zgłoszenia zmiany danych”, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 5.

1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do zmiany danych zawartych w imiennej książeczce opłaty abonamentowej za używanie odbiorników oraz do postępowania w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia stosuje się przepis §

4. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1190). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek

2)

Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. (poz. 1342)

Załącznik nr 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1342 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.