Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1387 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-19
Data wydania:2007-10-04
Data wejscia w życie:2007-11-03
Data obowiązywania:2007-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1387 z 2007


1387

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego ———————

1)

wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) „komórce kadrowej” — rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1387 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.