Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 2007


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 2                — 25 —                Poz. 15


15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej2) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wysokość opłat za wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:

1) czynności — jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) badania laboratoryjne — jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku przeprowadzania badań laboratoryjnych niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, opłaty pobiera się w wysokości opłat za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności. §

2. Wysokość opłat za czynności wymienione w poz. 1—4, 22 i 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej;

2) dojazdu do miejsca wykonania czynności, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

3) wykonanych badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ———————

1)

§

3. Wysokość opłat za czynności wymienione:

1) w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) w poz. 8, 10 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia — wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej. §

4. Wysokość opłaty za czynności wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia powiększa się, doliczając koszty przemieszczenia na statek. §

5. Opłaty wymienione w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia obejmują powiększenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. § 6.

1. Opłaty za:

1) czynności wymienione w poz. 1—3 załącznika nr 1 do rozporządzenia pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

2) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 7—9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię;

3) badanie, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny, pobiera się od posiadacza zwierzęcia;

4) oględziny tusz zwierząt łownych w skórze wraz z ewentualnym badaniem narogów i badaniem na włośnie oraz z wystawieniem wymaganych dokumentów weterynaryjnych lub badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w poz. 11 i 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia, pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu zwierząt łownych lub zakład przetwórstwa dziczyzny;

5) nadzór, o którym mowa w poz. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia, nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa pobiera się od przedsiębiorcy prowadzącego rzeźnię, zakład rozbioru mięsa lub zakład przetwórstwa;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 85/73/EWG z dnia 29 stycznia 1985 r. w sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej świeżego mięsa, w tym drobiowego (Dz. Urz. WE L 32 z 05.02.1985, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 161, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-01 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.