Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-18
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2007


20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje: §

1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 1), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, które podlegają zatwierdzeniu zgodnie z art. 13,

2) dokonania zmian w zatwierdzeniu zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 16,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a, ———————

1)

4) cofnięcia zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c,

5) warunkowego zatwierdzenia zakładów albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2,

6) zawieszenia zatwierdzenia zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 14,

7) odmowy rejestracji zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 9,

8) odmowy dokonania zmian w rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 16,

9) zawieszenia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 14,

10) cofnięcia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. a,

11) cofnięcia rejestracji zakładów — w przypadku, o którym mowa w art. 15 lit. b i c — tego rozporządzenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Dziennik Ustaw Nr 2                — 55 —                Poz. 20


§

2. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zastosowania środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a—d oraz f i g,

2) cofnięcia środków, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. a—d oraz f i g — tego rozporządzenia. §

3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w części II w pkt: a) B w lit. c, b) B w lit. c (ii), c) C w lit. a, d) C w lit. a (ii), e) D w lit. c, f) D w lit. c (ii),

2) udzielenia zgody na odstępstwo od stosowania przepisów, o których mowa w załączniku IV w części II w pkt: a) B w lit. f, b) C w lit. d, c) D w lit. f,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w części II w pkt: a) B w lit. c, b) B w lit. c (ii), c) C w lit. a, d) C w lit. a (ii), e) D w lit. c, f) D w lit. c (ii) — tego rozporządzenia. §

4. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 4—9 i 11, § 2 i § 3 pkt 3, wydaje się z urzędu. § 5.

1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1—3 i 10, § 3 pkt 1 i 2, wydaje się na wniosek podmiotu działającego na rynku pasz.

2. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, oprócz informacji określonych w art. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, zawiera:

1) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1 — planowaną datę rozpoczęcia działalności;

2) w przypadku decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 2: a) datę pierwszego zatwierdzenia zakładu, b) numer identyfikacyjny zakładu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia określonego w § 1, c) rodzaj i zakres dokonywanych zmian, d) datę rozpoczęcia działalności w zakresie dokonanym zmianą. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-05 poz. 1286

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-12 poz. 48

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.