Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1449 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-30
Data wydania:2007-10-26
Data wejscia w życie:2007-11-01
Data obowiązywania:2007-10-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1449 z 2007


1449

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794) zarządza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 201                — 14443 —                Poz. 1449


§

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008 (Dz. U. Nr 102, poz. 692) załącznik otrzymuje brzmienie

określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. (poz. 1449)

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WY˚SZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Tabela nr 1 Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu naturalnego1) W opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23 l i nie większej niż 0,25 l 2,32 zł/l W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l 2,40 zł/l W opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 l

W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 l Mleko o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu, poddane obróbce cieplnej Mleko o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1 % tłuszczu

1,20 zł/l

3,36 zł/l

3,60 zł/l

3,40 zł/l

3,40 zł/l

3,40 zł/l

3,40 zł/l

Tabela nr 2 Maksymalne ceny serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów2) Twarogi i twarożki o zawartości co najmniej 40 % tłuszczu w suchej masie Sery topione o zawartości co najmniej 40 % tłuszczu w suchej masie Sery, inne niż topione, o zawartości co najmniej 45 % tłuszczu w suchej masie ———————

1) 2)

6,90 zł/kg 8,10 zł/kg 11,50 zł/kg

W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość litrów przez 1,030. Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować współczynniki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (Dz. Urz. WE L 311 z 12.12.2000, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 43, z późn. zm.).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1449 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.