Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1461 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-30
Data wydania:2007-10-11
Data wejscia w życie:2007-10-30
Data obowiązywania:2007-10-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1461 z 2007


1461

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1989 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984—1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do stawienia się do poboru wzywa się również mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej. §

2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w roku 1988 i latach wcześniejszych, którzy: ———————

1)

1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. §

3. Do poboru wzywa się kobiety:

1) urodzone w latach 1980—1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

2) posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej — o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660). §

4. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 14 stycznia 2008 r. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1461 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.