Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1616 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-21
Data wydania:2007-10-30
Data wejscia w życie:2007-12-06
Data obowiązywania:2007-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1616 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 217                — 15615 —                Poz. 1616


1616

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokumenty, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych;

3) cel przekroczenia przez cudzoziemca granicy, ze względu na który następuje zróżnicowanie wymaganej wysokości środków, które cudzoziemiec powinien posiadać. § 2.

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, w wysokości co najmniej 100 złotych na każdy dzień pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

3. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2, są:

1) czek podróżny lub karta kredytowa;

2) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1 i 2, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy; ———————

1)

3) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

4. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być także:

1) bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa;

2) dokument uprawniający do używania posiadanego środka transportu. § 3.

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać na pokrycie kosztów leczenia kwotę co najmniej 300 złotych na każdy dzień pobytu albo jej równowartość w walutach obcych.

2. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia, są:

1) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

2) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 4.

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,

2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej, powinien posiadać kwotę co najmniej 20 złotych na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, oraz kwotę co najmniej 300 złotych na pokrycie kosztów leczenia na każdy dzień pobytu albo ich równowartość w walutach obcych.

2. Posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1, może być potwierdzone dokumentem potwierdzającym pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumentami, które mogą potwierdzić cel przekroczenia granicy przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, są:

1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1616 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.