Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1630 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-23
Data wydania:2007-11-02
Data wejscia w życie:2007-11-23
Data obowiązywania:2007-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1630 z 2007


Strona 1 z 18
1630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wzór i sposób wypełnienia karty wpisu danych SIS „OSOBA” określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory i sposób wypełnienia kart wpisu danych SIS „PRZEDMIOT” określają załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 2 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)”;

2) załącznik nr 3 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — BRO¡ PALNA, KTÓRA ZOSTAŁA SKRADZIONA, WYKORZYSTANA W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONA”; ———————

1)

3) załącznik nr 4 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB, UTRACONY LUB UNIEWA˚NIONY”;

4) załącznik nr 5 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — KONTENER”;

5) załącznik nr 6 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — PAPIERY WARTOÂCIOWE I ÂRODKI PŁATNICZE, KTÓRE ZOSTAŁY SKRADZIONE, WYKORZYSTANE W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONE”;

6) załącznik nr 7 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — POJAZD”;

7) załącznik nr 8 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOÂCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG I NACZEPA, KTÓRE ZOSTAŁY SKRADZIONE, WYKORZYSTANE W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONE”;

8) załącznik nr 9 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — SILNIK ZEWN¢TRZNY, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONY”;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

Dziennik Ustaw Nr 219                — 15744 —                Poz. 1630


9) załącznik nr 10 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — SPRZ¢T PRZEMYSŁOWY, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONY”;

10) załącznik nr 11 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — STATEK POWIETRZNY, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONY”;

11) załącznik nr 12 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — STATEK WODNY”;

12) załącznik nr 13 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — TABLICE REJESTRACYJNE POJAZDU, KTÓRE ZOSTAŁY SKRADZIONE, WYKORZYSTANE W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB, UTRACONE LUB UNIEWA˚NIONE”;

13) załącznik nr 14 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — URZ¢DOWE BLANKIETY, KTÓRE ZOSTAŁY SKRADZIONE, WYKORZYSTANE W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONE”;

14) załącznik nr 15 — wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT — WYDANY DOKUMENT TO˚SAMOÂCI, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB, UTRACONY LUB UNIEWA˚NIONY”.

3. Wzory i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS określają załączniki do rozporządzenia:

1) załącznik nr 16 — wzór karty zapytania o dane SIS „DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU, KTÓRY ZOSTAŁ SKRADZIONY, WYKORZYSTANY W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB, UTRACONY LUB UNIEWA˚NIONY”;

2) załącznik nr 17 — wzór karty zapytania o dane SIS „POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOÂCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 CM3, PRZYCZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KG I NACZEPA, KTÓRE ZOSTAŁY SKRADZIONE, WYKORZYSTANE W NIEWŁAÂCIWY SPOSÓB LUB UTRACONE”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że załącznik nr 1 do rozporządzenia w części D ppkt 1.6 „osoba zaginiona, której miejsce przebywania należy ustalić” wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SISII) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1630 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.