Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1764 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2007-12-27
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1764 z 2007


1764

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. ———————

1)

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

Dziennik Ustaw Nr 241                — 17143 —                Poz. 1764


§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1301) w § 1 w ust. 1 wyrazy „NAMMO AS” zastępuje się wyrazami „NAMMO RAUFOSS AS”.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1764 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.