Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1765 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-07
Data wejscia w życie:2008-01-11
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1765 z 2007


Strona 1 z 4
1765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2) Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres oraz sposoby przeprowadzania sprawdzeń podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych;

3) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi analizatora spalin samochodowych. ———————

1)

§

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do analizatorów spalin samochodowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) analizatorze — należy przez to rozumieć analizator spalin samochodowych, będący przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru zawartości następujących składników gazowych: a) tlenku węgla (CO), b) ditlenku węgla (CO2), c) węglowodorów (HC w przeliczeniu na n-heksan), d) tlenu (O2) w spalinach pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym;

2) układzie przetłaczania gazów — należy przez to rozumieć część pneumatyczną analizatora, przez którą są przepompowywane gazy spalinowe;

3) gazie wzorcowym — należy przez to rozumieć stabilną mieszaninę gazów o określonej zawartości poszczególnych składników w azocie, służącą do wzorcowania lub sprawdzania wskazań analizatorów;

4) klasie dokładności — należy przez to rozumieć klasę analizatorów spełniającą określone wymagania metrologiczne, których błędy są zawarte w wyznaczonych granicach;

5) warunkach odniesienia — należy przez to rozumieć warunki przewidziane do sprawdzania analizatorów lub do wzajemnego porównywania wyników pomiarów;

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 maja 2007 r., pod numerem 2007/0265/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Dziennik Ustaw Nr 241                — 17144 —                Poz. 1765


6) błędach granicznych dopuszczalnych — należy przez to rozumieć wartości skrajne błędu analizatora dopuszczone przez wymagania. Rozdział 2 Wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej analizatorów po ocenie zgodności § 4.

1. Na analizatorze, o którym mowa w § 2 pkt 2, powinny być zamieszczone następujące oznaczenia:

1) oznakowanie zgodności, w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;

2) nazwa lub znak producenta;

3) nazwa lub typ analizatora;

4) numer fabryczny i rok produkcji;

5) nazwy lub symbole gazów i wartości maksymalne ich zawartości;

6) nominalna i minimalna wartość strumienia objętości;

7) nominalne wartości napięcia zasilania, częstotliwości i mocy;

8) wartość współczynnika przeliczeniowego (PEF);

9) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu badania projektu WE.

2. Na analizatorze mogą być umieszczone dowolne inne oznaczenia pod warunkiem, że nie pogarszają widoczności i czytelności oznaczeń, o których mowa w ust.

1. § 5.

1. Błędy graniczne dopuszczalne analizatorów oraz rodzaje błędów (bezwzględne i względne), w zależności od klasy dokładności, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustalenie wartości błędu granicznego dopuszczalnego, jako wartości większej lub równej, zachodzi na drodze porównania wartości błędu bezwzględnego z wartością błędu względnego odniesionego do wartości wzorcowej. Rozdział 3 Szczegółowy zakres i sposoby przeprowadzenia sprawdzeń podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej oraz zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi analizatora § 6.

1. Podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej analizatorów należy wykonać następujące czynności: ———————

4)

1) oględziny zewnętrzne obejmujące sprawdzenie: a) oznakowania analizatora, b) czy nie ma widocznych uszkodzeń zewnętrznych, c) szczelności układu przetłaczania gazów;

2) wyznaczenie błędów wskazań;

3) sprawdzenie działania urządzenia do badania szczątkowej zawartości węglowodorów;

4) sprawdzenie działania urządzenia sygnalizującego spadek strumienia objętości gazu.

2. Podczas legalizacji pierwotnej należy dodatkowo sprawdzić wersję oprogramowania. § 7.

1. Ustala się następujące warunki odniesienia dla analizatorów, o których mowa w § 2 pkt 1, podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej:

1) zakres temperatury od 5 °C do 40 °C;

2) wilgotność względna do 90 %;

3) ciśnienie atmosferyczne: a) od 860 hPa do 1060 hPa — dla analizatorów klasy dokładności 0 i I, b) zmienne w zakresie ± 25 hPa — dla analizatorów klasy dokładności II;

4) napięcie zasilania od –15 % do + 10 % w stosunku do wartości napięcia znamionowego;

5) częstotliwość napięcia zasilania — częstotliwość znamionowa ± 2 %.

2. Sprawdzenie podczas legalizacji ponownej analizatora, o którym mowa w § 2 pkt 2, przeprowadza się w warunkach znamionowych określonych dla badanego analizatora. §

8. Błędy wskazań dla tlenku węgla, ditlenku węgla oraz węglowodorów należy wyznaczyć w co najmniej dwóch punktach zakresu pomiarowego, stosując wzorce gazowe o wartościach ułamków objętościowych składników badanych mieszczących się w zakresach, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

9. Błędy wskazań dla tlenu należy określić w punkcie zerowym przy użyciu gazów wzorcowych, niezawierających tlenu oraz dla wartości ułamka objętościowego 20,9 %, przy użyciu powietrza. §

10. Sprawdzenie:

1) szczelności układu przetłaczania gazów i

2) urządzenia do badania szczątkowej zawartości węglowodorów należy wykonać według procedury określonej w instrukcji obsługi. § 11.

1. W celu sprawdzenia urządzenia sygnalizującego spadek strumienia objętości gazu należy wykonać pomiar z użyciem gazu wzorcowego o wartościach ułamków objętościowych składników bada-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1765 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.