Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1767 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-11
Data wejscia w życie:2008-01-11
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1767 z 2007


1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przedsiębiorców i rodzaj artykułów rolno-spożywczych, objętych kontrolą prawidłowości przekazywania danych rynkowych, zwanej dalej „kontrolą”;

2) częstotliwość przeprowadzania kontroli. §

2. Kontroli podlegają przedsiębiorcy wymienieni w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ———————

1)

13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 193, poz. 1426), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zbierania danych rynkowych”, obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych objętych kontrolą. §

3. Kontrolą obejmuje się artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu w sprawie zbierania danych rynkowych w załączniku nr 1 w części I ust.

1. §

4. Kontrolę przedsiębiorców wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zbierania danych rynkowych przeprowadza się raz na kwartał. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1767 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.