Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1769 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-13
Data wejscia w życie:2008-01-11
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1769 z 2007


1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych: a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, b) utworzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej,”; ———————

1)

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nagrodę roczną dyrektorom (kierownikom) podmiotów prawnych, o których mowa:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) — przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych lub minister właściwy do spraw administracji publicznej,

2) w § 1 pkt 1 lit. b) — przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra właściwego do spraw administracji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dyrektor właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi albo Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1769 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.