Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1771 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1771 z 2007


1771

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w spra———————

1)

wie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 99, poz. 903 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2245) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje świadczenie w wysokości 31,5 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego, obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1771 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.