Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1789 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-14
Data wejscia w życie:2008-01-12
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1789 z 2007


1789

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Sprawozdanie składane przez związek hodowców lub inny podmiot, prowadzący księgę hodowlaną lub rejestr, zwane dalej „sprawozdaniem”, zawiera:

1) nazwę związku hodowców, jego siedzibę i adres lub nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr;

2) datę i miejsce sporządzenia sprawozdania; ———————

1)

3) liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu — liczbę samic i samców określoną w poszczególnych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu: a) zgłoszonych do wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest składane sprawozdanie, zwanym dalej „rokiem sprawozdawczym”, b) wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru w roku sprawozdawczym, c) które nie zostały wpisane do księgi hodowlanej lub rejestru w roku sprawozdawczym, z podaniem przyczyny odmowy wpisu;

4) liczbę samic i samców lub matek pszczelich, lub liczbę samic i samców w rodach drobiu w poszczególnych jego gatunkach, z uwzględnieniem liczby samic i samców określonej w poszczególnych stadach, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Dziennik Ustaw Nr 243                — 17227 —                Poz. 1789


5) liczbę samic i samców poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych w stadach zwierząt futerkowych, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;

6) liczbę samic i samców zarejestrowanych w księdze hodowlanej lub rejestrze w roku sprawozdawczym, kwalifikujących się do wpisu — w przypadku koniowatych.

2. Jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola związku hodowców lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr w zakresie sposobu prowadzenia tej księgi lub reje-

stru, do sprawozdania dołącza się informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach. §

2. Sprawozdanie składa się na piśmie. §

3. Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania związku hodowców lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1789 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.