Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1805 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1805 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 245                — 17254 —                Poz. 1805


1805

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru — o IKE prowadzonych przez nadzorowane przez ten organ instytucje finansowe — oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. § 2.

1. Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy: a) założyli IKE po raz pierwszy, b) dokonali wypłaty transferowej — z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

3) liczby i wartości wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach: a) do 30 lat, b) 31—40 lat, c) 41—50 lat, d) 51—60 lat, e) ponad 60 lat.

2. Półroczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

3. Roczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

4. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w ust.

1. W takim przypadku informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE. §

3. Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa w § 2, odpowiednio na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych. §

4. Informacje, o których mowa w § 2, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru przesyłką poleconą. §

5. Informacje, o których mowa w § 3, organ nadzoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesyłką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1805 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.