Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1809 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-12
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1809 z 2007


1809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

§

1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych na podstawie regulaminu Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu posła. §

2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1809 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.