Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1824 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2007-12-29
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1824 z 2007


1824

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.

§

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

Dziennik Ustaw Nr 247 a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:                — 17712 —                Poz. 1824


„2. Dotacje na programy lub zadania wykonywane przez samorządowe instytucje filmowe lub instytucje kultury, prowadzące działalność gospodarczą, mogą być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis w sposób i w trybie, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”,

„2) określonych w programach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, ogłaszanych przez tego Ministra.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zadania, które będą realizowane w ramach programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminach do dnia: 31 stycznia i 31 maja każdego roku, składają, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi jednostki samorządu terytorialnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a także instytucji filmowych i instytucji kultury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.”, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego wraz z oznaczeniem (województwo, nr NIP, nr REGON), adres urzędu jednostki samorządu terytorialnego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, nazwę programu lub zadania realizowanego w ramach programu, nazwę instytucji filmowej lub instytucji kultury wykonującej program lub zadanie;”;

3) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dołącza do wniosku, o którym mowa w § 2:

1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł otrzymuje brzmienie: „Zadania przewidziane do realizacji w ramach programów”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1824 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.