Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1829 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1829 z 2007


1829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków

———————

1)

prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1097 i Nr 250, poz. 2106) w § 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki nadziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji — jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1829 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.