Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1830 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2008-01-13
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1830 z 2007


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17721 —                Poz. 1830


1830

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI)2) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa informacje o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), które powinny być umieszczane przez Prezesa Urzędu Transportu

———————

1)

Kolejowego w rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa. § 2.

1. Informacje, o których mowa w § 1, są informacjami statystycznymi odnoszącymi się do:

1) działalności podstawowej transportu kolejowego;

2) zdarzeń kolejowych i ich skutków;

3) nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego;

4) środków technicznych podwyższających stan bezpieczeństwa kolei;

5) zarządzania bezpieczeństwem.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2007 r. (poz. 1830)

INFORMACJE O WSPÓLNYCH WSKAèNIKACH BEZPIECZE¡STWA (CSI), KTÓRE POWINNY BYå UMIESZCZANE PRZEZ PREZESA URZ¢DU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ROCZNYM RAPORCIE W SPRAWIE BEZPIECZE¡STWA*)

*)

W przypadku zmiany informacji o wspólnych wskaźnikach bezpieczeństwa (CSI), ich korekty dokonuje się najpóźniej w następnym rocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa.

I . I n f o r m a cj e o d nos z ą c e s ię do dz ia ł al no ści p od stawo wej transpo rtu kol ej oweg o

1. Informacje dotyczące infrastruktury kolejowej otrzymywane od zarządców infrastruktury kolejowej

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1830 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.