Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1832 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2007-12-29
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1832 z 2007


1832

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku dotacji udzielonej przez ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez ministra programach lub priorytetach tych programów.”; ———————

1)

2) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się w terminach do dnia 31 stycznia i 31 maja każdego roku, w którym dotacja ma być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 2b.”;

3) w § 4: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) nazwę programu, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;”, b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

4) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1832 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.