Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1833 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2007-12-29
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1833 z 2007


1833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1210 i Nr 221, poz. 1620) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) programach — rozumie się przez to programy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym Poz. 1833 w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 1b. Wnioskodawca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).”;

4) w § 9b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Beneficjent Funduszu jest obowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 60 dni od zakończenia zadania — jednak nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku po roku przekazania środków.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Dziennik Ustaw Nr 247

— 17734 —

programy stypendialne lub projekty, o których mowa w art. 47e ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wnioskodawcach — rozumie się przez to, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegające się o dofinansowanie, realizowanych w ramach poszczególnych programów, zadań ze środków: państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.”;

2) w § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia: 31 stycznia i 31 maja każdego roku, w którym ma być ono udzielone.”;

3) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zadań wykonywanych przez wnioskodawców, prowadzących działalność gospodarczą, może być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis w sposób i w trybie, o których mowa

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1833 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.