Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1835 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1835 z 2007


Strona 1 z 5
1835

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki oraz tryb nadawania i cofania uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagania dotyczące przygotowania kandydatów na rzeczoznawców i podnoszenia kwalifikacji przez rzeczoznawców;

2) zakres nadawanych uprawnień, wzór uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wzór klauzuli i pieczęci imiennej oraz wzór rejestru opiniowanych projektów;

3) wymagania dotyczące opinii rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy o projektach nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb postępowania odwoławczego od tych opinii;

4) tryb powoływania i odwoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, sposób działania tej Komisji i przeprowadzania egzaminu;

———————

1)

5) wysokość wynagrodzenia członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Komisji — rozumie się przez to Komisję Kwalifikacyjną do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców;

2) kursie — rozumie się przez to kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

3) projekcie — rozumie się przez to projekt nowo budowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego albo jego części, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy;

4) przeciętnym wynagrodzeniu — rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2));

———————

2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17736 —                Poz. 1835


5) rzeczoznawcy — rozumie się przez to osobę, której Główny Inspektor Pracy nadał uprawnienia do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

6) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. § 3.

1. Uprawnienia rzeczoznawcy są nadawane kandydatowi, spełniającemu wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy, w danej grupie projektowej.

2. Wykaz grup projektowych i oznaczeń grup uprawnień rzeczoznawców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 4.

1. Z wnioskiem o nadanie uprawnień rzeczoznawcy występuje do Komisji kandydat lub jednostka, w której jest on zatrudniony.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie kandydata;

2) dokumentację potwierdzającą posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów, w szczególności w zakresie projektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach;

3) informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega;

4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

3. Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego. §

5. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani w trybie art. 9 ust. 5 i 6 ustawy. § 6.

1. Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy wyznacza, spośród członków Komisji, przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca:

1) kieruje pracą Komisji;

2) wnioskuje o odwoływania członków i sekretarza Komisji;

3) przedkłada przed egzaminem pisemnym członkom Komisji do akceptacji tematy prac egzaminacyjnych przydzielonych poszczególnym kandydatom;

4) przedkłada Głównemu Inspektorowi Pracy wnioski o nadanie uprawnień rzeczoznawcy wraz z wynikami egzaminów kandydatów.

3. Członkowie Komisji:

1) uczestniczą w posiedzeniach Komisji i sesjach egzaminacyjnych;

2) w razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu lub egzaminie zawiadamiają o tym sekretarza Komisji.

4. Sekretarz Komisji:

1) sporządza plan posiedzeń Komisji i sesji egzaminacyjnych oraz ustala skład Komisji na egzaminach — w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji;

2) zaznajamia członków Komisji z wnioskami kandydatów o nadanie uprawnień wraz z informacją o spełnieniu przez poszczególnych kandydatów wymagań, o których mowa w § 4 ust. 2;

3) zawiadamia kandydatów o terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem;

4) zawiadamia członków Komisji o terminach posiedzeń i egzaminów;

5) sporządza protokoły z posiedzeń Komisji i egzaminów. § 7.

1. Komisja przeprowadza egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

3. Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, określone w przepisach prawa pracy.

4. Egzamin pisemny przeprowadza się w obecności przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza oraz dwóch członków Komisji. Egzamin ustny przeprowadza się w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy, sekretarza i co najmniej trzech członków Komisji.

5. Członków Komisji, o których mowa w ust. 4, wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1835 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.