Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1837 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1837 z 2007


1837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

1) Centralne Laboratorium Chłodnictwa z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000053746, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-23-96, utworzone na podstawie zarządzenia nr 250 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, zmienionego zarządzeniem nr 82 Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie zmiany siedziby Centralnego Laboratorium Chłodnictwa;

2) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego z siedzibą w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000053479, numer identyfikacji podatko-

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17741 —                Poz. 1837


wej NIP 777-000-11-63, utworzone na podstawie zarządzenia nr 137 Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie przekształcenia Laboratorium Badawczo-Kontrolnego Przemysłu Ziemniaczanego w Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego;

3) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000137035, numer identyfikacji podatkowej NIP 724-000-37-11, utworzony na podstawie uchwały nr 17 Zarządu „Społem” Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców z dnia 28 czerwca 1976 r. w sprawie powołania do życia nowych jednostek organizacyjnych „Społem” CZSS, jako jednostek gospodarczych oraz zmiany nazwy Zrzeszenia Zakładów Produkcji;

4) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000053835, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-64, utworzony na podstawie uchwały nr 534/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie przekształcenia Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Instytut Przemysłu Fermentacyjnego oraz nadania mu statutu oraz zarządzenia nr 15 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. §

2. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3, zachowuje dotychczasową nazwę. §

3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. §

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. §

5. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie:

1) badań naukowych w zakresie: a) pozyskiwania, doskonalenia i przechowywania szczepów drobnoustrojów przemysłowych, b) modyfikacji procesów bioinżynieryjnych, c) otrzymywania biopreparatów,

d) opracowywania technologii bezodpadowych, e) opracowywania i adaptacji analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych surowców i produktów żywnościowych;

2) prac rozwojowych w zakresie: a) zastosowania enzymów w modyfikacji żywności, b) otrzymywania żywności funkcjonalnej i dietetycznej, c) koncentratów spożywczych;

3) działalności innowacyjnej mającej na celu zastosowanie nowych szczepów drobnoustrojów w technologiach przemysłu spożywczego celem poprawy ich przydatności żywieniowej oraz obniżenia kosztów produkcji z uwzględnieniem zmniejszenia szkodliwego wpływu technologii na środowisko;

4) działalności gospodarczej, w tym: produkcja probiotyków, kultur starterowych do produkcji kiszonek, wytwarzanie makaronów, kasz, sterylizacja przypraw, zaopatrywanie zakładów przemysłowych w szczepy drobnoustrojów;

5) monitoringu w zakresie biotechnologii, mikrobiologii, technologii, techniki;

6) monitoringu metod analizy żywności, analizy i standaryzacji surowców i produktów oraz ochrony środowiska, w szczególności wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym, owocowo-warzywnym, piekarskim i ciastkarskim, koncentratów spożywczych, zbożowym, ziemniaczanym i chłodniczym. § 6.

1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut przed dniem połączenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1837 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.