Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1838 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-10
Data wejscia w życie:2008-01-29
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1838 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17742 —                Poz. 1838


1838

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. § 2.

1. Pierwszej oceny kwalifikacyjnej, zwanej dalej „oceną”, właściwy prezes sądu lub właściwy prokurator dokonuje nie wcześniej niż po upływie roku od daty zatrudnienia urzędnika lub innego pracownika.

2. Termin dokonania oceny ustala właściwy prezes sądu lub właściwy prokurator. § 3.

1. Ocena urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury jest sporządzana na arkuszu oceny, według następującej czterostopniowej skali:

1) bardzo dobra; §

6. Opiniowaniu podlega:

2) dobra;

3) zadowalająca;

4) niezadowalająca.

2. Wzór arkusza oceny kwalifikacyjnej określa załącznik do rozporządzenia. § 4.

1. Komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „komisją”, składa się z 3 do 4 osób.

2. W skład komisji wchodzą:

1) w sądzie: a) sędzia wyznaczony przez właściwego prezesa, b) inni pracownicy wyznaczeni przez właściwego prezesa;

2) w prokuraturze: a) prokurator wyznaczony przez prokuratora kierującego właściwą jednostką organizacyjną prokuratury, b) inni pracownicy wyznaczeni przez prokuratora kierującego właściwą jednostką organizacyjną prokuratury.

———————

1)

3. W przypadku opiniowania osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, podlega ona wyłączeniu ze składu komisji. W takim przypadku do udziału w komisji powołuje się nowego członka. § 5.

1. Komisja sporządza opinię na podstawie sposobu wykonywania przez ocenianego urzędnika lub innego pracownika, w okresie, w którym podlegał ocenie, obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy i obowiązków określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, dokumentacji prowadzonej w tym zakresie, rozmów ze współpracownikami, dokumentów wskazujących na posiadane i podnoszone kwalifikacje oraz innych dokumentów znajdujących się w aktach osobowych.

2. Komisja może zwrócić się o informacje wymienione w § 6 do bezpośredniego przełożonego ocenianego urzędnika lub innego pracownika.

1) terminowość i prawidłowość wykonywanych zadań;

2) zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;

3) przejawianie inicjatywy, doskonalenie sposobu wykonywania obowiązków;

4) umiejętność planowania i organizacji pracy;

5) podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy przydatnej do wykonywania obowiązków, w tym znajomość aktualnego stanu prawnego;

6) przestrzeganie dyscypliny pracy;

7) kultura osobista oraz stosunek do interesantów i współpracowników. § 7.

1. Opinie komisji i bezpośredniego przełożonego są sporządzane na piśmie.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do właściwego prezesa sądu lub właściwego prokuratora nie później niż 14 dni przed upływem terminu dokonania oceny. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1838 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.