Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1840 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-18
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1840 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17746 —                Poz. 1840


1840

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych2) Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań i produktów. §

2. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. §

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1645). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Ârodowiska: w z. S. Gawłowski

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 10 grudnia 2007 r. pod numerem 2007/0674/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. (poz. 1840)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWA¡

Objaśnienia:

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1840 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.