Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1841 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1841 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17749 —                Poz. 1841


1841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, oraz jej skład;

2) zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;

3) tryb przeprowadzania egzaminu;

4) wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich uiszczania;

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. § 2.

1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w pięcioosobowym składzie, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:

1) posiadających wyższe wykształcenie z zakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, inżynierii środowiska, geologii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej;

2) zatrudnionych w administracji publicznej, szkołach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych lub prowadzących działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów lub składowania odpadów.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) pozostali członkowie.

3. Przewodniczącego i sekretarza komisji egzaminacyjnej wybiera marszałek województwa spośród jej członków. ———————

1)

§ 3.

1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z zakresu:

1) termicznego przekształcania odpadów albo

2) składowania odpadów.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, w szczególności: a) zasad gospodarowania odpadami, b) obowiązków posiadaczy odpadów, c) procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów albo procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów;

2) znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów.

3. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu, o którym mowa w ust.

1.

4. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań; test opracowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.

5. Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

6. O terminie i miejscu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia zainteresowanego nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

7. W razie uzasadnionej niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu.

8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 7, zostanie złożony na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, uiszczoną opłatę związaną z przeprowadzeniem egzaminu zalicza się na poczet nowego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem nowego egzaminu powinna odpowiadać wysokości ustalonej na podstawie § 4 ust. 1.

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1841 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.