Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1843 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1843 z 2007


1843

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić realizacja.”;

2) w § 9: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Fundusz na wniosek upoważnionego podmiotu przydziela mu zakresy liczb służące jako unikalne numery identyfikujące recepty.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Upoważniony podmiot może wystąpić o przydzielenie zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept. 2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Fundusz może zawierać z podmiotami zajmującymi się drukiem recept umowy określające sposób i warunki udostępnienia za

———————

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238.

pośrednictwem tych podmiotów zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty. 2c. Numery, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane tylko jeden raz.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw” zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawiane są wyłącznie na drukach w kolorze różowym, zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i wydawanych przez Fundusz lub wskazany przez niego podmiot; druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

5) § 37 i 38 otrzymują brzmienie: „§

37. Fundusz może wydawać upoważnionym podmiotom do dnia 30 czerwca 2008 r. druki recept, na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, odpłatnie, przy czym opłata może obejmować tylko koszt wytworzenia druków recept zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, a w szczególności nie obejmuje kosztów naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeń papieru i dystrybucji recept. §

38. Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r. Minister Zdrowia: E. Kopacz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1843 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.