Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1849 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1849 z 2007


1849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 9, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej w przypadkach, o których mowa w art. 154 ust. 1 pkt 1 i 3—5 ustawy, organ uprawniony do tego zwolnienia zwalnia jednocześnie żołnierza z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznacza go na nowe stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej.”; ———————

1)

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawę wydania decyzji o zwolnieniu żołnierza z powodów, o których mowa w art. 154 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—6 ustawy, stanowi odpowiednio:

1) ocena niedostateczna w opinii służbowej;

2) ostateczna decyzja o utracie obywatelstwa polskiego;

3) prawomocne orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;

4) prawomocne orzeczenie środków karnych w postaci pozbawienia praw publicznych lub degradacji albo wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

5) prawomocny wyrok sądu skazujący na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Obrony Narodowej: w z. P. Czerwiński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1849 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.