Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-29
Data wydania:2007-05-17
Data wejscia w życie:2007-06-13
Data obowiązywania:2007-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 2007


627

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych umieszczonych w zakładach popraw———————

1)

czych prowadzi się w oddzielnych zakładach poprawczych resocjalizacyjno-terapeutycznych, zwanych dalej „zakładami resocjalizacyjno-terapeutycznymi”.

2. Leczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje detoksykacji, leczenia substytucyjnego oraz postępowania wymagającego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej. Poz. 627

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.

Dziennik Ustaw Nr 93

— 5686 —

3. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych w zakładach resocjalizacyjno-terapeutycznych prowadzi się metodami i środkami ogólnie stosowanymi w tego rodzaju postępowaniu, a w szczególności poprzez:

1) poradnictwo i konsultacje;

2) zajęcia edukacyjne;

3) terapię grupową i indywidualną;

4) współpracę z rodzinami. §

2. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych w zakładach resocjalizacyjno-terapeutycznych mogą być wspomagane przez psychologa, pedagoga i pielęgniarkę. § 3.

1. Używanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych przez osoby umieszczone w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich ustala się na podstawie:

1) rozmów i obserwacji zachowania od chwili przyjęcia;

2) wyników badań lekarskich;

3) wyników badań psychologicznych;

4) danych zawartych w dokumentacji dotyczącej nieletnich;

5) wyników testów diagnostycznych.

2. W przypadku stwierdzenia faktu używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych osoby, o których mowa w ust. 1, poddaje się szczegółowym badaniom lekarskim i psychologicznym w celu stwierdzenia uzależnienia od tych środków i jego stopnia oraz potrzeby leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub skierowania albo przeniesienia do zakładu resocjalizacyjno-terapeutycznego.

3. Do zakładów resocjalizacyjno-terapeutycznych są kierowane osoby uzależnione w oparciu o diagno-

zę stwierdzającą uzależnienie, sporządzoną przez lekarza i psychologa.

4. Przeniesienie osoby uzależnionej z zakładu poprawczego innego rodzaju do zakładu resocjalizacyjno-terapeutycznego następuje w oparciu o diagnozę, o której mowa w ust.

3. § 4.

1. Jeżeli osoba uzależniona wymaga natychmiastowego leczenia odtruwającego, powinna zostać skierowana niezwłocznie do zakładu opieki zdrowotnej przez lekarza, dyrektora zakładu poprawczego lub dyrektora schroniska dla nieletnich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor zakładu poprawczego lub dyrektor schroniska dla nieletnich zawiadamia sąd rodzinny, w którego dyspozycji pozostaje osoba uzależniona. §

5. W zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne współdziałają z podmiotami wymienionymi w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. §

6. W zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich prowadzi się profilaktykę uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych oraz działania zmierzające do zmotywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia, a wobec osób uzależnionych, które pomyślnie zakończyły proces leczenia, organizuje się formy pomocy w utrzymywaniu abstynencji. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych (Dz. U. Nr 88, poz. 991). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 625 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 624 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 623 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 622 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 20072007-05-29

  Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-22 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-30 poz. 1947

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-23 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-21 poz. 927

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.