Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 716 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-06-30
Data wydania:2008-06-24
Data wejscia w życie:2008-06-30
Data obowiązywania:2008-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 716 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 112                — 5952 —                Poz. 716


716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refun———————

1)

dowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2010 r.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 716 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 718 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 717 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 715 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 714 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

porady prawne online

Porady prawne

 • Ekwiwalent za urlop a FGŚP

  Czy roszczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wchodzą w zakres środków wypłacanych prze Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Wynagrodzenie pracownika w okresie upadłości

  Pracownik został zwolniony z pracy za wypowiedzeniem na koniec czerwca br. Zakład pracy posiada zobowiązanie do tego pracownika wynikłe z zaległych wynagrodzeń za okres (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-31 poz. 1951

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.