Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 723 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-06-30
Data wydania:2008-06-12
Data wejscia w życie:2008-06-30
Data obowiązywania:2008-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 723 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 113                — 6010 —                Poz. 723


723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów ———————

1)

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz ———————

3)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 437, z 2001 r. Nr 71, poz. 743, z 2003 r. Nr 59, poz. 531, z 2004 r. Nr 117, poz. 1227, z 2005 r. Nr 98, poz. 826, z 2006 r. Nr 127, poz. 892 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 755 i Nr 160, poz. 1139.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. (poz. 723)

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania

I

Kwota w zł 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 000—1 000—1 000—1 000—1 020—1 040—1 060—1 080—1 100—1 120—1 140—2 160—2 180—2 210—2 300—2 410—2 550—3 690—3 830—3 970—3 120—4 270—4 100 150 200 250 350 450 570 690 810 930 060 200 350 550 750 950 150 350 550 770 030 310

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 723 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 725 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami prawa farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 724 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 722 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 721 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 720 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 719 z 20082008-06-30

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.