Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 970 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-08-28
Data wydania:2008-07-29
Data wejscia w życie:2008-09-12
Data obowiązywania:2008-08-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 970 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 156                — 8378 —                Poz. 970


970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli oraz tajemnic ustawowo chronionych.

2. Materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w związku z działalnością partii i organizacji politycznych są w każdym przypadku udostępniane na potrzeby nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli oraz tajemnic ustawowo chronionych.

3. Udostępnianie materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierających informacje niejawne, następuje z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. § 2.

1. Materiały archiwalne tworzące zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, stanowiące:

1) zapisy dźwięku, obrazu lub obrazu z towarzyszącym dźwiękiem, które były przedmiotem emisji radiowej lub telewizyjnej, są udostępniane niezwłocznie po wprowadzeniu ich do ewidencji archiwum zakładowego;

2) zapisy dźwięku, obrazu lub obrazu z towarzyszącym dźwiękiem, które nie były przedmiotem emisji radiowej lub telewizyjnej, mogą być udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki po wprowadzeniu ich do ewidencji archiwum zakładowego;

3) dokumenty związane z tworzeniem lub pozyskiwaniem przez te jednostki zapisów, o których mowa w pkt 1, mogą być udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki niezwłocznie po wprowadzeniu tych dokumentów do ewidencji archiwum zakładowego. ———————

1)

2. Udostępnianie materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych i nie może naruszać prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli.

3. Do udostępniania materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1, w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. § 3.

1. Do wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych właściwe są:

1) archiwa państwowe;

2) jednostki organizacyjne z powierzonym zasobem archiwalnym;

3) biblioteki i muzea, które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego;

4) uczelnie publiczne, których archiwa zakładowe posiadają zasób historyczny;

5) jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

2. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, określonej w ust. 1, wyraża zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych, o których mowa w § 1 i

2. § 4.

1. Materiały archiwalne udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony we właściwej jednostce organizacyjnej wymienionej w § 3 ust.

1.

2. We wniosku należy podać w szczególności:

1) tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy;

2) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego;

3) nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

3. W przypadku gdy o udostępnienie materiałów archiwalnych ubiega się jednostka organizacyjna, materiały udostępnia się osobie fizycznej uprawnionej do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej lub posiadającej pisemne upoważnienie jej właściwego organu. §

5. Oryginały materiałów archiwalnych są udostępniane tylko wtedy, gdy archiwum nie dysponuje kopiami lub gdy jest to niezbędne ze względu na cel i sposób wykorzystania tych materiałów.

2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 970 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 975 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 974 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 973 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 972 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 971 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków"

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 969 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 968 z 20082008-08-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-13 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 806

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-13 poz. 836

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-20 poz. 1161

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1847

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.