Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 105 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-31
Data wydania:2008-01-25
Data wejscia w życie:2008-01-31
Data obowiązywania:2008-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 105 z 2008


105

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o których mowa w art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „wpłatą”, na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. §

2. Wielkość wpłaty ustala się jako wielkość kosztów Urzędu Lotnictwa Cywilnego ponoszonych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad służbami żeglugi powietrznej obliczonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej ———————

1)

(Dz. Urz. UE L 341 z 07.12.2006, str. 3) w oparciu o udział w ogólnej, planowanej na dany rok budżetowy, liczbie pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego osób wykonujących zadania związane z nadzorem nad zapewnianiem służb żeglugi powietrznej. §

3. Wielkość wpłaty na rok 2008, ustalonej zgodnie z § 2, określa się w wysokości 11 493 240 zł. § 4.

1. Wpłatę uiszcza się w 12 miesięcznych równych ratach.

2. Raty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rata dotyczy, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Ratę za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego uiszcza się do dnia 20 grudnia tego roku. §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. Nr 34, poz. 311). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 105 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.