Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 108 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-31
Data wydania:2008-01-16
Data wejscia w życie:2008-02-15
Data obowiązywania:2008-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 108 z 2008


108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się stawki opłat za przeprowadzenie:

1) czynności kontrolnych, w tym: a) dojazd osób kontrolujących do miejsca przeprowadzenia kontroli nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości: — 7,80 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi do 10 km, — 20,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 10 km do 50 km, — 59,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 50 km do 100 km, — 98,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 100 km do 150 km, — 137,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 150 km do 200 km, — 157,00 zł, jeżeli odległość do tego miejsca wynosi powyżej 200 km, b) pobranie próbki do badań laboratoryjnych — w wysokości 23,00 zł, c) kontrolę oznakowania nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości 3,00 zł, ———————

1)

d) kontrolę dokumentów — w wysokości 17,00 zł, e) wysłanie próbki do badań — w wysokości 100 % kosztów wysłania tej próbki do badań, f) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu nawozu, nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE” oraz środka wspomagającego uprawę roślin — w wysokości 17,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy;

2) badań laboratoryjnych — w wysokości określonej w przepisach w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. § 2.

1. Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego w kwocie i terminie określonych w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. Właściwość miejscową urzędu skarbowego i wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1, ustala się według siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu kontrolowanego. Jeżeli podmiot kontrolowany nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo jest odpowiednio — Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Âródmieście oraz wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy dla województwa mazowieckiego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 108 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.