Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1055 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-23
Data wydania:2008-09-04
Data wejscia w życie:2008-10-08
Data obowiązywania:2008-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1055 z 2008


Strona 1 z 19

Dziennik Ustaw Nr 171                — 9090 —                Poz. 1055


1055

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa zasady ochrony żeglugi morskiej i portów morskich, w tym ochrony życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie portów morskich, obiektów portowych lub na statkach, zgodnie z wymaganiami określonymi w:

1) Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), zwanej dalej „Konwencją SOLAS”;

2) Międzynarodowym kodeksie dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętym w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów-Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), zwanym dalej „Kodeksem ISPS”;

3) rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz. Urz. UE L 129 z 09.04.2004, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 725/2004”.

2. Ustawa reguluje sprawy ochrony statków i obiektów portowych w zakresie nieobjętym przepisami rozporządzenia (WE) nr 725/2004. Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) następujących rodzajów statków morskich o polskiej przynależności uprawiających żeglugę międzynarodową: a) statków pasażerskich, włączając pasażerskie jednostki szybkie, ———————

1)

b) statków towarowych, włączając jednostki szybkie, o pojemności brutto 500 i powyżej, c) ruchomych platform wiertniczych;

2) następujących rodzajów statków morskich o obcej przynależności uprawiających żeglugę międzynarodową, znajdujących się na polskim morzu terytorialnym lub morskich wodach wewnętrznych: a) statków pasażerskich, włączając pasażerskie jednostki szybkie, b) statków towarowych, włączając jednostki szybkie, o pojemności brutto 500 i powyżej, c) ruchomych platform wiertniczych;

3) morskich statków pasażerskich o polskiej i obcej przynależności uprawiających żeglugę krajową, w trakcie której znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, a prawdopodobieństwo napotkania fal o znaczącej wysokości przekraczającej 2,5 m jest większe niż 10 %, zwanych dalej „statkami pasażerskimi klasy A”;

4) morskich statków pasażerskich, innych niż statki pasażerskie klasy A, uprawiających żeglugę krajową, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6;

5) obiektów portowych obsługujących statki, o których mowa w pkt 1—3;

6) innych obiektów portowych obsługujących statki, o których mowa w pkt 4;

7) portów morskich, na terenie których znajdują się obiekty portowe, o których mowa w pkt 5 i 6.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celnej;

2) innych statków pełniących specjalną służbę państwową;

3) portów wojennych, instalacji wojskowych w portach morskich oraz rejonów portów morskich wraz z infrastrukturą portową będących w użytkowaniu Straży Granicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 5—7.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza, w drodze obwieszczenia, listę portów morskich podlegających przepisom ustawy, w których znajduje się jeden lub więcej obiektów portowych objętych postanowieniami Kodeksu ISPS, rozporządzenia (WE) nr 725/2004 lub ustawy, z uwzględnieniem obszarów portowych mających znaczenie z punktu widzenia ochrony.

2)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 28). Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1055 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1065 z 20082008-09-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1064 z 20082008-09-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1063 z 20082008-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1062 z 20082008-09-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1061 z 20082008-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1060 z 20082008-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1057 z 20082008-09-23

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1056 z 20082008-09-23

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-28 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-18 poz. 306

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-06 poz. 1096

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.