Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1110 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-10
Data wydania:2008-09-05
Data wejscia w życie:2008-10-25
Data obowiązywania:2008-10-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1110 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 180                — 9545 —                Poz. 1110


1110

USTAWA z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Art. 1.

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwany dalej „Uniwersytetem”.

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Szczecin.

3. Uniwersytet jest publiczną uczelnią akademicką. Art. 2. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Art. 3.

1. Uniwersytet tworzy się z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Rolniczą w Szczecinie oraz Politechnikę Szczecińską. Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Art. 5.

1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej.

3. Do uprawnień, praw i zobowiązań znoszonych uczelni mają zastosowanie zasady sukcesji uniwersalnej.

4. Stan gospodarki finansowej Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej zostanie wykazany w bilansach sporządzonych przez te uczelnie na dzień poprzedzający utworzenie Uniwersytetu. Art. 6.

1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy zatrudnieni w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczecińskiej stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) stosuje się odpowiednio; ———————

1)

2) studenci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz studenci Politechniki Szczecińskiej stają się studentami Uniwersytetu;

3) doktoranci Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz doktoranci Politechniki Szczecińskiej stają się doktorantami Uniwersytetu;

4) osoby niebędące studentami studiów doktoranckich, które wszczęły przewody doktorskie w Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz w Politechnice Szczecińskiej, kontynuują wszczęte przewody w Uniwersytecie;

5) słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz słuchacze studiów podyplomowych i kursów dokształcających Politechniki Szczecińskiej stają się słuchaczami studiów podyplomowych i kursów dokształcających Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2008/2009 do Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami. Rekrutacja w Uniwersytecie w roku akademickim 2009/2010 na poszczególne kierunki studiów prowadzone przez wydziały odbywa się według zasad określonych w odpowiednich uchwałach senatów Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej podjętych do dnia 31 maja 2008 r.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

4. Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Uniwersytetu.

5. Jednostki organizacyjne Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu zostały podda-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1110 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1118 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1117 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1116 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1115 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1114 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1113 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1112 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1111 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1109 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1108 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.