Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-14
Data wydania:2008-10-03
Data wejscia w życie:2008-10-15
Data obowiązywania:2008-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 182                — 9700 —                Poz. 1131


1131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (Dz. U. Nr 258, poz. 2169 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 384) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11.

1. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwają do dnia 31 grudnia, ———————

1)

a dla aplikantów trzeciego roku do dnia 30 czerwca.

2. Przerwa między zajęciami seminaryjnymi trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 września.

3. Zajęcia seminaryjne odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu jednostek lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu, lecz nie mniej niż 4 dni w miesiącu.”. §

2. Do aplikantów notarialnych, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2008 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571, Nr 181, poz. 1287 i Nr 191, poz. 1371 oraz z 2008 r. Nr 57, poz. 348 i Nr 163, poz. 1012.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1133 z 20082008-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1132 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1130 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1129 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1128 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1127 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1122 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1614

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1592

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.