Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1162 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-24
Data wydania:2008-10-15
Data wejscia w życie:2008-10-24
Data obowiązywania:2008-10-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1162 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 190                — 10424 —                Poz. 1162


1162

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz. U. Nr 248, poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) współczynnik szkodowości — stosunek odszkodowań i świadczeń, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, do składki zarobionej; przy kalkulacji wskaźnika uwzględnia się koszty likwidacji szkód, koszty windykacji regresów i koszty poniesione w celu uzyskania dotacji, a także regresy, odzyski otrzymane i dotacje;”, b) pkt 23 otrzymuje brzmienie: „23) koszt odszkodowań i świadczeń ustalany dla roku kalendarzowego zaistnienia szkody na potrzeby wyliczenia oszacowania, o którym mowa w § 35 ust. 1 — odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto powiększone o stan rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu szkód zaistniałych do dnia bilansowego; przy ustalaniu kosztu odszkodowań i świadczeń uwzględnia się koszty likwidacji szkód, a nie uwzględnia się regresów i odzysków, kosztów windykacji z nimi związanych oraz dotacji i kosztów poniesionych w celu ich uzyskania;”, c) dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu: „25) dotacja — dotację celową otrzymaną przez zakład ubezpieczeń na pokrycie części odszkodowań należnych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych ———————

1)

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.3));

26) koszty poniesione w celu uzyskania dotacji — koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotację i rozliczeniem dotacji, w szczególności wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty usług obcych, koszty przygotowania sprawozdań z rozliczenia dotacji, a także koszty poniesione w związku z przystosowaniem systemów informatycznych, niezbędnych do prawidłowej obsługi dotacji.”;

2) w § 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, bez uwzględniania oszacowanych regresów, odzysków i dotacji, prezentuje się w pasywach bilansu w ujęciu brutto i na udziale reasekuratorów.”;

3) w § 35: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustalając w danej grupie ubezpieczeń ostateczną wartość przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń, zakład ubezpieczeń szacuje wartość przewidywanych przyszłych zwrotów kosztów zakładu na skutek przejęcia roszczeń wobec osób trzecich (regresy), praw własności do ubezpieczonego majątku (odzyski) oraz dotacji.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przy szacowaniu wielkości regresów, odzysków i dotacji zakład ubezpieczeń uwzględnia koszty windykacji regresów i odzysków oraz koszty poniesione w celu uzyskania dotacji.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przy szacowaniu wartości przyszłych zwrotów kosztów zakładu na skutek przejęcia roszczeń wobec osób trzecich oraz praw własności do ubezpieczonego majątku, w przypadku prowadzenia działalności dłużej niż trzy lata w danej grupie ubezpieczeń, udział sumy otrzymanych i oszacowanych regresów i odzysków w koszcie odszkodowań i świadczeń danego roku zaistnienia szkody nie może przekroczyć średniej arytmetycznej udziału otrzymanych regresów i odzysków w koszcie odszkodowań i świadczeń z trzech kolejnych lat zaistnienia szkody, bezpośrednio poprzedzających rok, dla którego dokonuje się ustaleń.”, ———————

3)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 918.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1162 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1172 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1171 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1170 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1169 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1168 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1167 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1166 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1165 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1164 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1163 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1161 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1160 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z (...)

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Praca w szczególnych warunkach

  Na podstawie uzyskanych świadectw pracy osoba ma 14 lat i 11 miesięcy na szczególnych warunkach. Do pełnego okresu 15 lat brak jednego miesiąca. Czy praca stomatologa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Legislacja UE z 2007-10-13 nr 270 poz. 32

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-22 poz. 1437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji

 • Komunikat UE z 2010-04-15 nr 95 poz. 6

  Decyzja o wszczęciu planu naprawczego wobec KD Life Asigurări S.A. (Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...)

 • Komunikat UE z 2011-01-22 nr 22 poz. 7

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (Likwidacja dobrowolna w wyniku podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.