Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1181 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-28
Data wydania:2008-09-04
Data wejscia w życie:2008-10-28
Data obowiązywania:2008-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1181 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 192                — 10539 —                Poz. 1181


1181

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnąć pożyczkę, o której mowa w art. 35 i 35a;”;

2) w art. 35 po ust. 10h dodaje się ust. 10i i 10j w brzmieniu: „10i. Przepisy ust. 10b i 10c stosuje się także do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który do dnia 30 listopada 2007 r. zrzekł się przed sądem roszczeń, o których mowa w ust. 10b pkt

3. 10j. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekazuje do BGK kopię dokumentów potwierdzających prawomocne zrzeczenie się roszczeń, o których mowa w ust. 10b pkt 3, w sposób określony w ust. 10i.”;

3) w art. 35ba: a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Zakładowi, który uzyskał umorzenie określone w art. 35 ust. 10 albo w ust. 10a albo w ust. 10b oraz spłaci 30 % należności głównej z tytułu zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 3, wraz z odsetkami, w okresie do 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji umarza się pozostałą część środków uzyskanych z tytułu tego zwiększenia.”, b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Zakładowi, który uzyskał umorzenie określone w art. 35 ust. 10b, i uzyskał zwiększenie pożyczki, o którym mowa w art. 35ba ust. 3, umarza się pozostałą część środków uzyskanych z tytułu tego zwiększenia stanowiącą równowartość roszczenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10b pkt 3, którego zakład się zrzekł, pomniejszonego o kwotę uzyskanego umorzenia określonego w art. 35 ust. 10b, pod warunkiem dokonania spłaty odsetek należnych za ten okres.”;

4) art. 35c otrzymuje brzmienie: „Art. 35c. Łączna kwota pożyczek z budżetu państwa, o których mowa w art. 35, art. 35a i art. 41a, oraz zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3 i art. 35ba ust. 3, jest ustalana w ustawie budżetowej i nie może przekroczyć kwoty 2,2 mld zł.”;

5) w art. 36: a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 41a ust. 1;”, b) w ust. 3: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 35 ust. 4 pkt 3, art. 35a ust. 4 albo art. 41b;”, — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 15, art. 35a ust. 8 albo art. 41c ust. 5;

4) dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b oraz 10i, albo art. 35a ust. 6 lub art. 35ba ust. 8 oraz 10 albo art. 41c ust. 2, oraz przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”;

6) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: „Rozdział 4a Zasady udzielania pożyczki dla zakładów objętych i nieobjętych restrukturyzacją finansową Art. 41a.

1. Skarb Państwa udziela pożyczki zakładowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1, który do dnia 15 listopada 2008 r. złoży wniosek o pożyczkę, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku, spełnia łącznie następujące warunki:

1) udzielono mu dotacji w trybie określonym w art. 40 albo uzyskał ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;

2) złożył pisemne oświadczenie o przeciętnym rocznym zatrudnieniu w zakładzie w roku 2007;

3) ustanowił zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1181 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1187 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1186 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1185 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1184 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1183 z 20082008-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1182 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1180 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1179 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1178 z 20082008-10-28

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.