Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1250 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-14
Data wydania:2008-11-12
Data wejscia w życie:2008-11-15
Data obowiązywania:2008-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1250 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 202                — 11079 —                Poz. 1250


1250

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje: §

1. Generalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. (poz. 1250)

STATUT GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ÂRODOWISKA §

1. 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska, zwana dalej „Generalną Dyrekcją”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”, działającym pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

2. Siedzibą Generalnej Dyrekcji jest miasto stołeczne Warszawa. § 2.

1. Generalny Dyrektor kieruje Generalną Dyrekcją przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust.

1.

2. Zakresy czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu, ustala Generalny Dyrektor.

3. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

4. Generalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi. § 3.

1. W skład Generalnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ocen Oddziaływania na Ârodowisko;

2) Departament Ochrony Przyrody;

3) Departament Obszarów Natura 2000;

4) Departament Kontroli Szkód w Ârodowisku, Ekozarządzania, Promocji i Informacji o Ârodowisku;

5) Biuro Prawne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Generalnego Dyrektora na wniosek dyrektora generalnego urzędu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1250 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1266 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1265 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1264 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1263 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1262 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1261 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1260 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1259 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1258 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1257 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1256 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1255 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1254 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1253 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1252 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1251 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1249 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1248 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zakopywanie betonowego gruzu na własnej działce

  Na mojej działce rolnej, której od dawna nie uprawiam, po wydobyciu piachu pod budowę powstały dużych rozmiarów doły na dużym obszarze. Czy wolno mi je zakopać gruzem (...)

 • Dopuszczalny poziom hałasu

  Jakie przepisy regulują dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w bliskim sąsiedztwie innych budynków?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 180

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 178

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.