Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1264 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-14
Data wydania:2008-11-10
Data wejscia w życie:2008-11-15
Data obowiązywania:2008-11-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1264 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 202                — 11093 —                Poz. 1264


1264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska w Szczecinie Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 10 listopada 2008 r. (poz. 1264)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ÂRODOWISKA W SZCZECINIE §

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska w Szczecinie, zwana dalej „RDO”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. § 2.

1. RDOÂ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska w Szczecinie, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”.

2. RDOÂ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

3. Siedzibą RDOÂ jest Szczecin. § 3.

1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOÂ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust.

1.

2. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5.

3. Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcje sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora wyznaczony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości. § 4.

1. W skład RDOÂ wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Ârodowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Ârodowisku oraz Informacji o Ârodowisku i Zarządzania Ârodowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Organizacyjno-Finansowy.

2. Komórki organizacyjne kierowane są przez naczelników. §

5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody — realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.1));

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Ârodowisko — realizując zadania określone w ustawie. §

6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi. §

7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych RDOÂ, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska. §

8. Spory kompetencyjne pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska rozstrzyga Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska. ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1264 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1266 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1265 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1263 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1262 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1261 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1260 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1259 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1258 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1257 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1256 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1255 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1254 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1253 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1252 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1251 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1250 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1249 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1248 z 20082008-11-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

  W jakich przypadkach dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny?

 • Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

  Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 425

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-26 poz. 1067

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 180

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 380

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.