Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-17
Data wydania:2008-10-10
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 203                — 11098 —                Poz. 1267


1267

USTAWA z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.1)) w art. 4a:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2—8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz”; ———————

1)

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.”. Art. 2. Terminy, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 222, poz. 1629.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1276 z 20082008-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1275 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1274 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1273 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1272 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1269 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 20082008-11-17

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.