Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-17
Data wydania:2008-11-05
Data wejscia w życie:2009-12-29
Data obowiązywania:2008-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 203                — 11104 —                Poz. 1270


1270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) urządzeń podnoszących, których prędkość nie przekracza 0,15 m/s;

2) dźwigów budowlanych;

3) urządzeń transportu linowego, w tym kolei linowych;

4) dźwigów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do celów obronności i bezpieczeństwa państwa;

5) urządzeń podnoszących, z których można prowadzić prace;

6) górniczych urządzeń wyciągowych;

7) urządzeń podnoszących przeznaczonych do podnoszenia artystów podczas występów artystycznych;

8) urządzeń podnoszących stanowiących wyposażenie środków transportu;

9) urządzeń podnoszących połączonych z maszynami i używanych wyłącznie jako urządzenia umożliwiające dostęp do miejsc pracy, w tym punktów konserwacyjnych i kontrolnych maszyny;

10) kolei zębatych;

11) schodów i chodników ruchomych.”;

———————

1)

3) w § 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dźwig — urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy, wyposażone w podstawę ładunkową poruszającą się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15°, lub poruszającą się po ustalonym torze, nawet jeżeli nie porusza się wzdłuż sztywnych prowadnic, przeznaczone do transportu osób, osób i towarów albo wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna, to znaczy, że osoba może na nią wejść bez trudności, oraz jest wyposażona w elementy sterownicze umieszczone wewnątrz podstawy ładunkowej lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz podstawy ładunkowej;”, b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) podstawa ładunkowa — kabinę, w której zajmują miejsca osoby lub są umieszczane towary w celu ich podnoszenia lub opuszczania.”;

4) w § 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w szczególnych przypadkach można zastosować inne odpowiednie środki pozwalające na uniknięcie ryzyka określonego w pkt 2; stosowanie tych środków ma na celu umożliwienie wydania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.4)) wstępnej akceptacji, zwłaszcza dla budynków istniejących, w których zastosowanie rozwiązania wymienionego w pkt 2 nie jest możliwe.”;

5) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W każdej kabinie umieszcza się na widocznym miejscu tabliczkę, zawierającą informację o udźwigu nominalnym wyrażonym w kilogramach i maksymalnej liczbie przewożonych pasażerów, oraz informacje wymagane dla maszyn, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).”;

6) § 25 otrzymuje brzmienie: „§ 25.

1. Dźwigi, oprócz zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu, powinny ———————

4)

2)

3)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1276 z 20082008-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1275 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1274 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1273 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1272 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1269 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 20082008-11-17

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 20082008-11-17

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 23

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw (...)

 • Komunikat UE z 2006-08-02 nr 180 poz. 88

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw (...)

 • Komunikat UE z 2007-10-11 nr 239 poz. 3

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania Dyrektywy 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących (...)

 • Komunikat UE z 2006-12-13 nr 303 poz. 81

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.